Winkelwagen

Geen artikelen € 0,00

Veilig betalen!

Disclaimer | Sfeerhaardonline.nl

Disclaimer van Sfeerhaardonline.nl

Sfeerhaardonline.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar verlangt kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Deze website richt zich tot de Nederlandse en Belgische consument. De in deze site genoemde producten en diensten zijn afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Sfeerhaardonline.nl en het Nederlands recht.

Sfeerhaardonline.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade -van welke aard dan ook- voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze site of anderszins verstrekte informatie en/of geleverde produkten.

Prijs- en omschrijvingsfouten op platforms

Sfeerhaardonline.nl behoudt het recht foutieve prijzen en omschrijvingen te rectificeren. Op verkoop-/ doorverwijs platforms, zoals Beslist.nl, Bol.com, Amazon.com en andere vergelijkbare platforms kunnen verkeerde prijzen of omschrijvingen worden vermeld.

Bij verschillen in prijzen en/of omschrijvingen tussen dergelijke platforms/websites en de prijzen en omschrijvingen op Sfeerhaardonline.nl geldt de prijs en de omschrijving op Sfeerhaardonline.nl.

Verschillen in aanbod dan wel foutieve prijzen e/o een omschrijvingen kunnen voorkomen doordat prijs- en tekstwijzigingen als eerste worden doorgevoerd op Sfeerhaardonline.nl en pas later op andere websites of doordat andere aanbieders prijzen e/o omschrijvingen tussentijds aanpassen zonder wetenschap van Sfeerhaardonline.nl

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Sfeerhaardonline.nl geen controle heeft. Sfeerhaardonline.nl draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Copyright

De merken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Sfeerhaardonline.nl of van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, model rechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Sfeerhaardonline.nl of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Sfeerhaardonline.nl.

Alle prijzen inclusief BTW

Alle genoemde prijzen op Sfeerhaardonline.nl zijn inclusief 21% Nederlandse BTW. De prijs van een product staat vermeld exclusief eventuele verzendkosten. Aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en (publicatie)fouten voorbehouden.